Būkite budrūs! Padaugėjo sukčiavimo atvejų ir apgaulingų skambučių su siūlymais įsigyti ir užsidirbti iš kriptovaliutų investicijai panaudojant vartojimo paskolą.
Asmens duomenų tvarkymo registruose principai

Asmens duomenų tvarkymo registruose principai

  • Aktuali redakcija

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS REGISTRUOSE

1. Aš esu informuotas, kad Bigbank AS, Lietuvoje veikiantis per Bigbank AS filialą, filialo kodas 301048563, buveinės adresas: Jogailos g. 4, LT – 01116 Vilnius (toliau – Filialas), Bigbank AS grupės įmonės ar filialo bendradarbiavimo partneriai, nurodyti internetinėje svetainėje adresu www.bigbank.lt, turi teisę mano asmens duomenis, nurodytus 2 punkte, tvarkyti šiais tikslais: duomenų patikrinimo, asmens tapatybės nustatymo, asmens kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo, įsiskolinimo valdymo, finansinių paslaugų teikimo, paskolos sutarties sudarymo ir vykdymo, statistinės analizės, tiesioginės rinkodaros tikslais, juos gaunant iš klientų ir/ar žemiau įvardytų asmenų (įskaitant duomenų gavimą iš analogiškas ar panašias pastarųjų funkcijas vykdančių asmenų, esančių užsienio valstybėse): Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM, Lietuvos banko (įskaitant Paskolų rizikos duomenų bazę; Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą), VĮ Registrų centro (įskaitant Gyventojų registro, Nekilnojamojo turto registro, Turto arešto aktų registro, Testamentų registro, Sutarčių ir teisių suvaržymo registro, Vedybų sutarčių registro, Įgaliojimų registro, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos ir jos naudos gavėjų posistemio), LR veikiančių bankų, finansų įstaigų bei draudimo bendrovių, Policijos departamento prie VRM, Informatikos ir ryšių departamento prie VRM (įskaitant Ieškomų asmenų registrą; Negaliojančių asmens dokumentų duomenų bazę; teisę į šios įstaigos administruojamą „Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrą” kreiptis turi tik Filialas ir tik tikslu nustatyti finansinių įsipareigojimų neįvykdžiusio skolininko sulaikymo faktą bei arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, VĮ "Regitra", darbovietės, įmonių, tvarkančių jungtines finansinių/turtinių įsipareigojimų ir/ar skolininkų duomenų rinkmenas (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“ ir UAB „Scorify“) ir kitų asmenų, jei mano duomenis būtina tvarkyti dėl teisėto duomenų valdytojo intereso (BDAR 6 str. 1 d. f p.), ir jei mano interesai nėra svarbesni.

2. Tvarkomi asmens duomenys:

2.1. duomenys, susiję su asmens tapatybe bei kontaktais (vardas, pavardė, asmens kodas, išsilavinimas, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, faksas, asmens tapatybės dokumento duomenys, šeimyninė padėtis, išlaikytinių skaičius, išlaikytinių asmens kodai, svarbios viešosios pareigos);

2.2. duomenys, susiję su finansine padėtimi (darbovietė, pareigos, vertimasis ūkine ar individualia veikla, gaunamų pajamų dydis (įskaitant praeityje gautų pajamų dydžius), planuojamos pajamos, pajamų rūšis ir pobūdis, pajamų mokesčio deklaracijos duomenys, turimas kilnojamasis (įskaitant transporto priemones)/nekilnojamasis turtas, turtinės teisės bei turtui taikomi suvaržymai, banko sąskaitos Nr.);

2.3. duomenys, susiję su finansiniais ir (arba) turtiniais įsipareigojimais (kontrahentas/kreditorius, esami/planuojami finansiniai ir (arba) turtiniai įsipareigojimai, jų dydis ir įvykdymo terminai, rūšys, skaičius, datos, kredito reitingas, pradelstų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų dydis ir vėlavimo terminas, skaičius, atsiskaitymų istorija, duomenys apie buvusius finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis; duomenys apie pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas) (pvz., paraiškų rūšys, paraiškų sumos);

2.4. ypatingi asmens duomenys, susiję su veiksnumu (informacija apie registraciją Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre), teistumu (informacija apie skolininko sulaikymo faktą, arešto ar terminuoto laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą), su draudimu skolintis (informacija apie registraciją Nekredituotinų asmenų sąrašo informacinėje sistemoje).

3. Aš esu informuotas, kad mano asmens duomenys, nurodyti 2 punkte, kreditingumo ir finansinės rizikos įvertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais gali būti atskleisti Lietuvos bankui, skolų išieškojimo įmonėms, Lietuvos Respublikos teismams, antstoliams, notarų biurams, Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Policijos departamentui prie VRM, duomenų valdytojams ir / arba tvarkytojams, pagal teisės aktus, tvarkantiems jungtines finansinių įsipareigojimų/turtinių ir/ar skolininkų duomenų rinkmenas (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“, UAB „Scorify“), darbovietei, draudimu užsiimančioms bendrovėms, taip pat kitoms institucijoms, kurios prisiima riziką, susijusią su mano finansinių įsipareigojimų Filialui ar Bigbank AS grupės įmonėms vykdymu. Taip pat esu informuotas, kad duomenys, nurodyti 2 punkte, kreditingumo įvertinimo ir kredito sutarties vykdymo tikslais būtų atskleisti mano sutuoktiniui.

4. Aš esu informuotas, kad mano asmens duomenys, nurodyti 2 punkte, turto draudimo administravimo ir turto draudimo tarpininkavimo tikslais (jei turtą privalomą drausti pagal kredito sutartį) gali būti atskleisti Banko interneto puslapyje nurodytam Banko turto draudimą administruojančiam draudimo brokeriui, siekiant užtikrinti mano įsipareigojimų vykdymą pagal kreditavimo sutartį.

5. Patvirtinu, kad:

5.1. esu informuotas, jog mano asmens duomenys, nurodyti 2 punkte, aukščiau nurodytais tikslais Filialo, Bigbank AS grupės įmonių gali būti tvarkomi ne ilgiau negu 10 (dešimt) metų nuo finansinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, išskyrus atvejus kai ilgesnis šių duomenų saugojimas reikalingas siekiant įgyvendinti teisės aktuose nustatytus reikalavimus;

5.2. žinau apie teisę a) žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą, b) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, c) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis, apriboti arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, d) nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. Norėdamas pasinaudoti minėtomis teisėmis, turiu pranešti apie tai duomenų valdytojui pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu su manimi sudaromose sutartyse nenustatyta kitaip; 5.3. esu informuotas, kad finansų įstaigos, Filialui paprašius pateiktų jam turimus mano duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą, asmens dokumento duomenis, jeigu asmens kodas nesuteiktas, adresą, pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis, sumas ir vykdymo terminus, duomenis apie visų mano įsipareigojimų vykdymą, ir kitus duomenis, būtinus kreditingumo vertinimui ir įsiskolinimo valdymui) tam, kad Filialas galėtų įvertinti mano kreditingumą ir finansinę riziką bei valdyti įsiskolinimą suteikiant finansavimą man ar kitam asmeniui, už kurį aš laiduoju, ir suteikto finansavimo naudojimosi laikotarpiu;

5.4. man buvo sudaryta galimybė susipažinti su Bigbank AS klientų duomenų tvarkymo principais, kurie skelbiami www.bigbank.lt;

5.5. esu informuotas apie tai, kad jei mano teisės pažeidžiamos, galiu kreiptis į Filialo duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba telefonu 1388, ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, arba teismui.

Susisiekite

Skambinkite
Ieškokite atsakymo